Informujemy, że realizacja projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej Seniora współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0010/18 zakończyła się z  dniem 07.11.2020 r.

W ramach Projektu kompleksowym i całkowicie bezpłatnym wsparciem objętych zostało 124 osób, w tym 64 pacjentów oraz 60 opiekunów.

Informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu nie zaprzestajemy przyjmowania podopiecznych i do 07.11.2023 r., w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych).

Jednocześnie deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM z innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości podpisania umowy z instytucją publiczną. W związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia usługi DDOM świadczone będą odpłatnie.

W związku z faktem, iż w okresie trwałości tj. od dnia 08.11.2020 do 07.11.2023 zobligowani jesteśmy do świadczenia usług DDOM w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu to koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z Projektu.

Wg danych projektowych średniomiesięczny koszt utrzymania DDOM to kwota ok. 33 540zł., jednocześnie w DDOM Seniora funkcjonuje 10 miejsc opieki, w związku z czym, przy założeniu pełnego obłożenia 10 miejsc miesięczny koszt pobytu 1 podopiecznego to kwota ok. 3354 zł. Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DDOM.

Osoby chętne do skorzystania z wsparcia DDOM prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 511 200 011 lub mailem: fundacja@uskrzydleniwiekiem.pl

 

 

Fundacja Uskrzydleni Wiekiem w partnerstwie z Centrum Medycznym Szyce sp. z o.o. realizuje projekt Dzienny Dom Opieki Seniora współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0010/18

Projekt był realizowany od 01.09.2018 do 31.08.2020 r., ze względów pandemicznych projekt został przedłużony i zakończył się 07.11.2020 r., utrzymanie projektu zgodnie ze standardami DDOM do 07.11.2023 r.

Celem projektu jest wsparcie procesu dezinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, poprzez stworzenie i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej Seniora.

Dla pacjentów DDOM Seniora, w warunkach zbliżonych do domowych, nieodpłatnie udzielane będą świadczenia opiekuńcze i rehabilitacyjne a także działania edukacyjne, których celem będzie przygotowanie pacjenta i jego rodziny/opiekunów do życia z niepełnosprawnością i do samoopieki.

Planowane efekty realizacji projektu to:

 • Utworzenie w Dziennym Domu Opieki Seniora 10 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w ramach których bezpłatnym wsparciem projektowym zostanie objętych 60 osób niesamodzielnych (40 kobiet i 20 mężczyzn) – pacjentów DDOM Seniora.

 • Zapewnienie dla 60 osób – członków rodzin i opiekunów pacjenta DDOM wsparcia w postaci działań edukacyjnych.

Wsparcie przeznaczone jest dla osób starszych ( głównie po 65 roku życia ), które jednocześnie :

 • posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji i/lub w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały im udzielone świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego

 • są niesamodzielne tj. w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów ( oceny dokonuje lekarz kierujący do DDOM )

 • mieszkają w Krakowie oraz powiecie krakowskim

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje w każdy dzień roboczy, minimum 8 godzin dziennie (w  godzinach dostosowanych do potrzeb podopiecznych, 8.00-16.00; dwa razy w tygodniu do 18.00 oraz ostatnia sobota miesiąca do 14.00).

Dzienny Dom Opieki Medycznej Seniora zgodnie ze standardem DDOM określonym przez Ministerstwo Zdrowia swoim podopiecznym zapewnia między innymi:

 • kompleksową rehabilitację i terapię zajęciową

 • konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej

 • opiekę psychologiczną i logopedyczną a także porady dietetyka

 • edukację dla pacjentów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji

 • wsparcie edukacyjne dla rodzin/opiekunów naszych pacjentów

 • specjalistów od języka migowego

Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM, ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.)

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (511 200 011) lub w placówce, lub elektronicznie.

Mail: fundacja@uskrzydleniwiekiem.pl

Załączniki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *